Askeri ve Özel Güvenlik Bölgesi Yasak Alanları

Dalışa Yasak alanlar içinde en önemli ve en kritik yasaklar ASKERİ YASAK BÖLGELER VE GÜVENLİK BÖLGELERİ KANUNU ve YÖNETMELİĞİ çerçevesince yasaklanmış alanlardır.

Bu mevzuat temelde Askeri Yasak Alanlar ve Özel Güvenlik Bölgesi Yasak alanları olarak ikiye ayrılmaktadır.

Askeri Yasak Bölgeler

1. Derece Deniz Askeri Yasak Alanlar

Bu alanda bulunmak kesinlikle yasaktır.

Mevzuatında konumları şöyle ifade ediliyor.

Birinci derece deniz askeri yasak bölgeleri ilan edilmez. Ancak, sınırları mümkün olan ölçüde uygun işaretlerle belli edilerek bu işaretler denizcilere ilanen duyurulur ve deniz haritalarına işlenir. Bu işlem Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Daire Başkanlığınca yapılır.

İşte bu yasağın en kritik noktası. Şüphesiz ki stratejik bir alan, gizliliğinde ciddi önem var. Ancak işin bu kısmına bakılınca hem yasak olduğu bilinmesi gereken ve girilmemesi gereken bir alan vardır, hem de alenen ilanı sakıncalıdır. İşaretlerle belli edilerek denzicilere duyurulduğu ifade ediliyor.

Hep yerel bazda yakındaki ve sürekli aynı alanları kullananlar için anlaşılabilir olan bir durum.

Dalışı botla yapıyorsanız, botla her an yeni yerlere gidiyor ve bölge hakkında detaylı malumat sahibi değilseniz, muhtemelen bu tür bir yere toslamanız mümkündür.

Oysa denir ki, Kanunu bilmemek suçu affettirmez.

Peki nasıl olcak da bu tür bir alanı denizi kullanan herkes bilebilecek????

Bu tür durumlarda tek seçenek kalıyor, es kaza bu alana girince üzerinde resmi elbisesi bulunan kişinin şu anda 1. derece deniz askeri bölgedesiniz derhal çıkın dediğinde, bir an önce buradan çıkmanız gerekir.

İşin bu şekli, her görevlinin her dediğine itaat zorunluluğu gibi algılansa da sanırım bu hususta yapacak başka bir seçenek bulunmuyor. Ya da en altta Denizcilere ilanlar 2009 Yıılığı gibi dökümanlara ve bunun güncellerine gidip bakıp, zor ve zahmetli bir süreç sonrasında dalışı düşündüğünüz bir yerin çevresinde yasak alan var mı? diye bakmak zorundasınız.

Esasında bunları güncel olarak haritaya dönüştürüp genelin hizmetine sunmak zor değil ama Yasal olarak bu alanlar ilan edilmez dendiği için bu hizmeti veremiyoruz.

Affınıza sığınarak..!

2. Derece Deniz Askeri Yasak Alanlar

Mevzuat hükmü şöyledir:

İkinci derece deniz askeri yasak bölgelerinde daimi tesisi gerektirmeyen balıkçılık, süngercilik gibi su ürünlerinin avlanması, deniz dibindeki doğal kaynakların aranması ve işletilmesi Türk vatandaşları için serbestir. Şu kadar ki, tesislere zarar verebilecek araç ve gerecin bölgeye sokulmasına yetkili komutanlıkça mani olunabilir.

Yani buradan TÜrk vatandaşları için bu bölgelerde Dalış ve Avcılık bakımından bir sıkıntı olmadığı anlaşılmaktadır.

Özel Güvenlik Bölgesi Yasak Alanları

Mevzuat hükmü şöyledir:

8. (Ek fıkra: 09/08/1991 – 91/2104 K.) Petrol ve doğal gaz boru hatları ile içme suyu boru hatları ve arıtma tesislerinin; deniz geçişlerinde boru hatlarının ve arıtma tesislerinin her iki tarafında, boru hatlarının ve arıtma tesislerinin denize girdiği ve çıktığı noktaların (kıyıların) her iki tarafında, petrol, doğal gaz ve içme suyu boru hatları ile arıtma tesislerinin deniz ve göl kıyılarında kurulan liman, iskeleler ile yeraltı ve yürüstü depoları dahil terminal tesislerinin dış sınırlarından itibaren en çok dörtyüz metrelik saha içerisinde tesis edilen özel güvenlik bölgesinde gemilerin demirlemesi, dip ve trol balıkçılığı dahil tesislere zarar verebilecek her türlü balık avcılığı yapılması, deniz veya göl dibinde kazı ve araştırma yapılması, denizden veya kıyıdan kum alınması, yük boşaltılması, gemi trafiğine açık olan her türlü iskele ve benzeri sabit tesislerin yapılması ve işletilmesi gibi faaliyetlere yönelik yasaklamalar, ilgili bakanlık ve kuruluşlar ile bu tesislerin üst düzey yetkililerinin görüşleri, tesisin teknik özellikleri ve hassasiyeti dikkate alınarak, mahalli mülki amirler tarafından tesbit edilir.

Burada ciddi bir sıkıntı olduğu ortada, çünkü dalış yaparak balık avlamanın bu tesislere zarar verebileceği düşünülebilir, dolayısı ile uzak durmak doğru bir değerlendirme olacaktır.

Ayrıca kötü niyetli kişilerin bu kılığa girerek sabotaj yapabileceği ciddi bir ihtimaldir. Dolayısıyla buralara izinsiz girecekleri ciddi sıkıntılar bekler.

ASKERİ VE ÖZEL GÜVENLİK BÖLGELERİNİN ARAZİDE İŞARETLENMESİ :

(Ek fıkra: 27/12/1991 – 91/2581 K.) Deniz askeri güvenlik bölgeleri ve deniz özel güvenlik bölgelerinde ise deniz haritalarında “Girilmesi Yasaktır” şeklinde uyarı işaretleri konulur ve altı ayda bir denizcilere ilanen duyurulur.

(Ek fıkra: 27/12/1991 – 91/2581 K.) Bu işlem, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Daire Başkanlığınca yapılır.

NOT1:Deniz Askeri Yasak Bölgeleri ve Deniz Özel Güvenlik Bölgelerinin kroki haritaları Denizcilere İlanlar Yıllığı 2009 Bölüm 19’dadır.

Denizcilere ilanlar için tıklayınız.

Buradan indirmekte sorun yaşarsanız.

Alternatif Linki tıklayıp Denizcilere ilanlar yıllığını 2009’u indirebilirsiniz.(Yaklaşık 19.1MByte)

NOT2: Bu Haritalar sürekli güncellendiği için Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Daire Başkanlığı tarafından haftalık olarak yayınlanan duyuruları Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Daire Başkanlığının Web sayfasından takip etmek ve değişikliklere uyum sağlamak gerekmektedir.

Reklamlar

4 Yanıt

 1. YEDİNCİ BÖLÜM: CEZA HÜKÜMLERİ

  Madde 24 – Fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde; birinci derece askeri yasak bölgelerin içindeki veya sınırlarındaki işaretleri, tel örgüleri, duvarları veya hendekleri ve benzeri tesisleri yıkanlar veya yok edenler veya bozanlar veya yerlerini değiştirenler hakkında iki yıldan yedi yıla kadar hapis ve beşbin liradan elli bin liraya k adar adli para cezası hükmolunur.

  Aynı fiilleri ikinci derece askeri yasak bölgeler ile güvenlik bölgeleri içinde ika edenler hakkında da, bir yıldan yedi yıla kadar hapis ve üçbin liradan yirmi beşbin liraya kadar adli para cezası hükmolunur.

  * askeri yasak bölgede yakalananlar direk mahkemeye sevkedilerek genelde bir seferlik hapis yerine yaklaşık 2500 TL para cezası alıyorlar.

 2. Sayın Deepbluesar,

  Madde 24‘de bu Deniz Askeri Yasak bölgelerinde yakalananlar için ne Hapis, ne de para cezası diye bir husus kanun metninde yok. Yazınızdan sanki bu bölgede yakalananlar Hapis edilsin gibi bir anlam çıktığını sanırım kast etmişsiniz. Buna katılmak maalesef mümkün değil.

  Madde 24‘de

  ‘bölgelerin içindeki veya sınırlarındaki işaretleri, tel örgüleri, duvarları veya hendekleri ve benzeri tesisleri yıkanlar veya yok edenler veya bozanlar veya yerlerini değiştirenler’

  için hüküm yer almakla beraber 1. Derece Deniz Askeri Yasak Alanlar içinde hiç bir işaret bulunmadığı, tel örgü, duvar ve hendek bulunmadığı, sebebiyle bu hükmün sanki 1. Derece Kara Askeri Yasak Bölgeler için yazıldığı anlamı çıkmaktadır.

  Konunun çok hassas olduğunun farkındayız. Ancak Kanunları bilmemenin suçu affettirmediğinin ifade edildiği bir sistemde, siz de takdir edersiniz ki, bu yasak bölgeleri sadece Denizcilere Duyurular kısmında yayınlarız demenin ciddi ağır bedelleri olur. Denizleri sadece Denizciler kullanır gibi bir yaklaşım son derece tehlikeli ve ikaz anlamında yetersizdir.

  Nasıl ki, Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalışa Yasak Kültür Varlıkları Alanlarını Web sayfasında belirtebiliyorsa, bunların da belirtilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yoksa Denizci olmayan ancak Amatör Sualtı Avcılığı yapanların bilmeden bu bölgelere girme ihtimali oldukça yüksektir. Zira nerede ise bu alanların çoğu kara ile ilintili olması sebebiyle bu tehlike sadece Denizciler için söz konusu değildir. Bu haliyle bu iş son derece sakıncalıdır.

  Bu bölgelerin mahremiyeti korunsun derken, esasında Yasak Bölge bilgisinin vatandaşın buna ulaşmasını ve buralardan sakınmasını da engellediği ortadadır.

  Bu konunun bu bakımdan değerlendirilerek yeniden düzenlenmesi gerektiğine inanıyoruz. Mevzuat bu anlamda hatalı ,eksik ve sakıncalıdır.

 3. Kanunun Maddeleri aynı başladığı için buraya kopyalarken yanlışlıkla bir üstteki maddeyi almışım.ufak bir hata olmuş. İlgili madde 25.

  Madde 25 – Fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde; birinci derece kara ve deniz askeri yasak bölgelerinde:
  a) Bu Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yazılı yasaklara aykırı hareket edenlere altı aydan beş yıla kadar hapis ve beşbin liradan
  ellibin liraya kadar ağır para cezası verilir

  Madde 7 – 1. Birinci derece kara askeri yasak bölgelerinde aşağıdaki esaslar uygulanır.
  b) Bölgeye buradaki görevlilerle, yetkili komutanlığın izin verdiği T.C. uyruğundaki diğer görevlilerden başkası giremez
  e) … bölgeye girme yasağı ile ilgili diğer esaslar yönetmelikle tespit edilir.

  ( Madde 11 – a) 7 nci maddedeki birinci derece kara askeri yasak bölgelerine ilişkin hükümler, birinci derece deniz askeri yasak bölgelerinde de uygulanırlar.)

  Diğer yazdıklarım aynı. ilkinde hapis cezası yerine genelde 2500 TL civarı bir ceza, ikincide paraya çevrilmeyen yanılmıyorsam 6 ay hapis cezası veriliyor.

  • Madde 7 – 1. Birinci derece kara askeri yasak bölgelerinde aşağıdaki esaslar uygulanır.

   e) (Değişik bend : 27/01/2004-5082 S.K./1.mad) Bölgenin fotoğraf ve filminin çekilmesi, harita, resim ve krokisinin yapılması, not alınması veya harita uygulaması gibi faaliyetlerde bulunulması, bölgenin savunma ve güvenlik tedbirlerini aksatacak, bozacak ve açıklayacak cihazlar kullanılması, bu amaçla görevlendirilmiş olanlar ile Genelkurmay Başkanlığı tarafından izin verilmiş olanlar dışındakilere yasaktır.

   Madde 11 – Birinci derece deniz askeri yasak bölgelerinde aşağıdaki esaslar uygulanır.

   a) 7 nci maddedeki birinci derece kara askeri yasak bölgelerine ilişkin hükümler, birinci derece deniz askeri yasak bölgelerinde de uygulanırlar.

   Burada mevzuat olarak gerek Kanun gerekse Yönetmelik incelendiğinde sadece ve sadece bölgeye giren için bir para veya hapis cezası gibi bir madde maalesef yoktur.

   Bunun dışında olabilecek tasarruflar İdari yargının ilgi alanına girer ki, mevzuatta açık olarak yazmayan bir husus için yargı sizin dediğiniz cezaları tatbik etmez. Yani bu yönde İdari bir tasarruf yargıdan dönebilir.

   Burada en önemli husus bu alana girecek kişilerin ne kadar ceza alacağından ziyade, bu alana girmemeleri için FARKINDALIK nasıl yaratılır diye konuya bakmaktayız.

   Bu çerçevede bu alanların SG Komutanlığının WEB sitesinde veya SHOD’un WEB sitesinde daha açık bir şekilde duyurulmasının daha etkili olacağını düşünüyoruz. Tabii bunun için sanırım ki, bir mevzuat değişikliğine gidilmesi gerekmekte..!

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: